Oceny

Ocena personelu to element polityki ukierunkowanej na motywowanie, podnoszenie kwalifikacji, rozwój pracowników a tym samym firmy. W realizacji procesów oceny staramy się odpowiadać na pytania:

 

  • Kogo firma zatrudnia? (jednostki, zespoły)
  • Jaki jest potencjał rozwojowy osób zatrudnionych w firmie?
  • Jaką organizację tworzy firma – jakie ma mocne i słabe strony?
  • Jakie są potrzeby, ambicje, oczekiwania, opinie, nastroje pracowników. To także sposób komunikacji w firmie.
  • Jak podnieść efektywność i wydajność pracy, jak motywować, wspierać, zapewniając tym samym stabilność zatrudnienia, uatrakcyjniać oferty pracy, osiągać cele firmy dzięki zaangażowaniu zatrudnionych w niej ludzi.

 

Ocena pozwala na wyłanianie liderów zespołów, osób o zdolnościach specjalnych, a w konsekwencji tworzy możliwość inwestowania w rozwój tych ludzi. Ocena pracowników często daje także obraz firmy jako organizacji, ujawniając jej kulturę, wartości, cele, ale także informuje o zagrożeniach, problemach, konfliktach, sugeruje sposoby zapobiegania im, rozwiązywania ich. Zatem ocena diagnozuje jednostki ale pozwala także na wnioski ogólne. Wszystko zależy tu od celu, od użytych narzędzi. Oceniamy kwalifikacje, umiejętności, zdolności specjalne, cechy osobowości, temperamentu, motywacje, potrzeby, nastroje, poziom identyfikacji z firmą, z jej celami, zaangażowanie. Oceniać można pracowników na różnych stanowiskach, różnych szczebli, często rozbudowując proces do tzw. oceny 360 stopni. Wykorzystujemy diagnostykę psychologiczną, socjotechniczną, kwestionariusze i arkusze oceny, rozbudowane systemy i centra oceny, tworząc narzędzia na indywidualne potrzeby klienta.